Sunday, 2020-04-05, 1:31 PM
Logged in asGuest | Group "Guests"WelcomeGuest| RSS


Arhiva ortodoxa

Home » Articles » Istoria Bizantului

BIBLIOGRAFIE
I. Introduceri  în istoria Bizanţului

IRMSCHER, Johannes, Einfuhrung in die Byzantinistik, Berlin, 1971.
MAZAL, Otto, Handbuch der Byzantinistik, Graz, 1989.
MORAVCSIK, Gyula, Einführung in die Byzantinologie, Darmstadt, 1976.
Capitolele introductive din manualele de Istorie bizantină ale lui Georges OSTROGORSKY, A. A. VASILIEV şi Peter SCHREINER. A se vedea, mai departe, cap. VI.

II. Introducere şi bibliografie pentru izvoare

*   *   *   Ouellenkunde zur Geschichte von Byzanz 324-1453. Erster Halbband: Methodik, Typologie, Randzonen, bearbeitet von Günter WEISS, Wiesbaden, 1982; zweiter Halbband: Hauptquellen, Allgemeine Quellenlage, von Johannes KARAYANNOPOULOS und Günter WEISS, Wiesbaden, 1982.
*   *   *    Quellen  qur  Geschichte des  frühen  Byzanz (4-9  Jahrhundert). Bestand und Probleme, herausgegeben von Friedhelm WINKELMANN und Wolfram BRANDES, Berlin, 1990.
*   *   *    Dumbarton Oaks  Bibliographies, based on Byzantinische Zeitschrift. Series I: Literature on Byzantine Art. (1892-1967),Washington D. C., 1973. Series II: Literature in Various  Byzantine  Disciplines, Washington D. C., 1981.
DÖLGER, Franz, Regesten der Kaiserurkunden des Ostromischen Reiches von 565-1453, 5 fasc., München, 1924-1965.
GRUMEL, Venance, LAURENT, Vitalien, DARROUZÈS, Jean, Les Regestes des actes du Patriarcat de Constantinopole, t. 1: Les Actes des patriarches (7 fascicole), Constantinople-Paris, 1932-1991.
MORAVCSIK, Gyula Byzantinoturcica, t. II: Die byzantinischen Quellen der Geschichte der Türkvölker, 2-e durchgearbeitete Auflage, Berlin, 1958.
SCHULE, W., Bibliographie der Übersetzungen griechischbyzantinischer Quellen, Wiesbaden, 1982.

III. Dicţionare şi enciclopedii

*   *   *  Lexikon für Theologie und Kirche, 14 volume, Freiburg, 1957-1968.
*  *  *  Reallexikon zur byzantinischen Kunst, M. RESTLE (Ed.), Stuttgart, 1963.
*   *   *   Lexikon des Mitteralters, München, 1977.
*   *   *  Prosopographisches   Lexikon  der   Palaiologenzeit, E. TRAPP et alii (Ed.), Wien, 1977.
*  *  *  The  Oxford Dictionary of Byzantium, A. P. KAZHDAN (Chief Editor), vol. I-III, New York, Oxford, 1991.
Du CANGE (Charles du Fresne), Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis, Lyon, 1688 (reeditat la Graz, 1958).
DASKOV, S. D., Dicţionar de împăraţi bizantini, traducere de Viorica şi Dorin ONOFREI, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1999
LAMPE, G. W. H., A Patristic Greek Lexicon, Oxford, 1972.
MARTINDALE, J. R., The Prosopography of the Later Roman Empire, vol. I: 395-527, Cambridge, 1980; vol. III: 527-641, Cambridge, 1992.
NICOL, Donald M.,  A   Biographical  Dictionary  of   the   Byzantine  Empire, London, 1991.


IV. Colecţii  de  izvoare
a. Scriitori bizantini

*   *   *    Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae (50 volume, Bonn, 1828- 1897, cunoscut în mod obişnuit sub numele de Corpusul de la Bonn).
*   *   *   Byzantinische Geschichtsschreiber, 18 vol., Endre VON IVANKA und Johannes KÖDER (Ed.), Graz, 1954 -
*   *   *     Corpus Fontium Historiae Byzantinae (înlocuieşte în cea mai mare parte Corpusul de la Bonn prin aceea că oferă ediţii cri¬tice şi chiar traduceri. Până acum au apărut 34 volume începând cu anul 1967.
*    *   *   Bibliothek der griechischen Literatur, P. WIRTH und W. GESSEL (Ed.), Stuttgart, 1973.
Peter SCHREINER, Die byzantinischen Kleinchroniken, vol. I. Einleitung und Text, Wien, 1975; vol. II. Historischer Kommentar, Wien, 1977; vol. III. Teilübersetzungen, addenda et corrigenda, indices, Wien, 1979.b. Izvoare teologice

*  *  *    Acta Sanctorum, Anvers, 1643.
*  *  *  Acta Patriarchatus Constantinopolitani, ediderunt Franz  MIKLOSICH et Joseph MÜLLER, vol. I-II, Wien, 1860-1862.
* * *    Archives de l'Athos, publicate începând din 1937 la Paris de Paul LEMERLE şi de alţii, oferă documente importante de la mănăstirile de la Muntele Athos. În aceeaşi categorie se înscrie şi lucrarea lui Franz DÖLGER, Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges, vol. I-II, München, 1948.
*  *  *   Das Register des Patriarchats von Konstantinopel, 1. Teil, Edition und Übersetzung der Urkunden aus den Jahren 1313-1331, hrsggbt. von Herbert HUNGER und Otto KRESTEN et alii, Wien, 1981 - Indices erstellt  von Casena CUPANE, 1 Teil: Indices zu den urkunden aus den Jahren 1313-1331, Wien, 1981.
* * *   Acta Conciliorum Oecumenicorum (ACO), Ed. SCHWARTZ (Ed.),  Strasbourg-Berlin, 1914  [Prezintă actele Sinoadelor III şi IV ecumenice. Pentru Sinodul V ecumenic ediţia îngrijită de Johannes STRAUB, Berlin, 1984]. Pentru Sinodul al VI-lea ecumenic a se vedea Conciliorum Universale Constatinopolitanum tertium, în ediţia lui Rudolf RIEDINGER, Concilii Actiones I-XI, Berlin, 1990, iar Actiones XII-XVIII. Epistulae, Indices de acelaşi autor, Berlin, 1992.
HALKIN, François, Bibliotheca Hagiographica Graeca, vol. I-III, Bruxelles, 1957 şi două suplimente (Auctaria), 1969-1984. A se vedea şi lucrarea Ouellen  zur Geschichte des frühen Byzanz, menţionată mai sus, partea a II-a, la cap. Introducere şi Bibliografie, pentru izvoare.
MANSI, Joannes Dominicus, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, Firenze-Venetiae, 1759.
MIGNE, Jacques-Paul, Patrologiae cursus completus. Series Graeca, 162 vol., Paris 1857-1866.

V. Principalele periodice de specialitate

Byzantina, Thessaloniki, 1963;
Byzantinische Zeitschrift, München, 1892;
Byzantinoslavica, Praga, 1929;
Byzantion, Bruxelles, 1924;
Byzantinischer Forschungen, Amsterdam, 1966;
Dumbarton Oaks Papers, Washington D. C. 1941;
Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, Wien, 1969;
Revue des Études Byzantines, Paris, 1949;
Travaux et Mémoires, Collège de France, Paris.


VI. Istorii generale

*  *  * The Cambridge Medieval History, 2-nd Edition, (J. M. HUSSEY, Ed.),   t. IV: The Byzantine Empire, Part. I: Byzantium and its Neighbours, Cambridge, 1967; Part II: Government, Church and Civilisa¬tion, Cambridge, 1968.
ANDEA, Avram, Sinteză de istorie bizantină, Timişoara, Editura Mirton, 1995.
BAILLY, Auguste, Istoria Bizanţului, vol. I-II, traducere de Constantin Ionescu-BOERU, Bucureşti, Editura Prietenii Cărţii, 2002-2003
BĂBUŞ, Pr. dr. Emanoil, Bizanţul, istorie şi spiritualitate, Bucureşti, Editura Sophia, 2003.
BĂNESCU, Nicolae, Istoria Imperiului bizantin, ediţie îngrijită de Tudor TEOTEOI, vol. I: Imperiul creştin şi asaltul civilizaţiilor, 313-610 d. Hr., Bucureşti, Editura Anastasia, 2000; vol. II: Imperiul bizantin clasic, 610-1081    d. Hr., Bucureşti, Editura Anastasia, 2003.
BAYNES, Norman H., MOSS, H. St. L. B., Byzantium. An Introduction to East Roman Civilisation. Oxford, 1962.
BECK, Hans-Georg, Das byzantinische Jahrtausend, München, 1978.
Louis, BRÉHIER, Le monde byzantin. t. I. Vie et mort de Byzance; t. II. Les institutions de l’Empire byzantin; t. III. La civilisation byzantine, Paris, 1947-1950 (reédit. par A. GUILLARD, avec un supplément bibliographique, Paris, 1969-1970). [Volumul al III-lea a apărut şi în limba română sub titlul: Civilizaţia bizantină, traducere din limba franceză de Nicolae SPINCESCU, control traducere şi note de subsol de Alexandru MADGEARU, Bucureşti,  Editura Ştiinţifică, 1994]
BREZEANU, Stelian, O istorie a Imperiului bizantin, Bucureşti, Editura Albatros, 1981 (cu 2 reeditări şi adăugiri substanţiale: O istorie a Bizanţului, Bucureşti, Editura Meronia, 2005 şi Istoria Imperiului bizantin, Bucureşti, Editura Meronia, 2007).
CAZACU, Mihai, Bizanţul, cu o postfaţă de Prof. univ. dr. Eugen TODORAN, Timişoara, Editura Helicon, 1995.
DECEI, Aurel, Istoria Imperiului otoman până la 1656, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978
DIEHL, Charles, Histoire de l'Empire byzantin, Paris, 1924 (reéd. par Rodolphe GUILLAND, Paris, 1969) şi traducerea romanescă sub titlul: Istoria Imperiului bizantin, traducere de Carmen ROŞULESCU, Craiova, Editura Scorilo, 1999.
DIEHL, Charles, MARÇAIS, Georges, Le monde oriental  de  395  à 1081 dans le tome „Histoire Générale. Histoire du Moyen Âge”, t. III, Gustave GLOTZ (Ed.), Paris, 1936.
DIEHL, Charles, GROUSSET, René, GUILLAND, Rodolphe, OECONOMOS, Lysimaque, L'Europe orientale de 1081 à 1453, dans le tome „Histoire Générale.  Histoire du Moyen Âge”, t. IX, Gustave GLOTZ (Ed.), Paris, 1944.
DUCELLIER, Alain Byzance et le monde orthodoxe, Paris, 1986.
HUNGER, Herbert Reich der Neuen Mitte. Der christlichen Geist in der byzantinischen Kultur, Graz-Wien-Köln, 1965.
GEORGESCU, Maria, Istoria Bizanţului, ediţia a 2-a, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2005; ediţia a 3-a, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2007.
INALCIK, Halil, Imperiul otoman. Epoca clasică 1300-1600, ediţie şi studiu    introductiv de Mihai MAXIM, traducere, note, completarea glosarului şi indicelui de Dan PRODAN, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996.
IORGA, Nicolae, Histoire de la vie byzantine. Empire et civilisa¬tion, vol. I-III, Bucarest, 1934, şi traducerea românească a Mariei HOLBAN, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1974.
LEMERLE, Paul, Histoire de Byzance, dans la coll. „Que sais-je ?”, Paris, 1975, şi traducerea românească sub titlul: Istoria Bizanţului, traducere de Nicolae-Şerban TANAŞOCA, Bucureşti, Editura Teora, 1998.
LEVTCHENKO, M. V., Histoire de Byzance des origines à 1453, traduction française par P. MABILLE, Paris, 1949.
MANGO, Cyril, Byzantium: the Empire of New Rome, London, 1980.
MUNTEAN, Vasile V., Bizantinologie, vol. I-II, Arhiepiscopia Timişoarei, Editura Învierea, 1999-2000.
OBOLENSKY, Dimitri, The Byzantine Commonwealth. Eastern Europe, 500-1453, London, 1971 şi traducerea românească a Claudiei DIMITRIU, cu o postfaţă de Nicolae-Şerban TANAŞOCA, Bucureşti, Editura Corint, 2002.
OSTROGORSKY, Georges, Histoire de l'État byzantin, traduction française par Jean GOUILLARD, préface de Paul LEMERLE, Paris, 1969.
SCHREINER, Peter, Byzanz in Oldenbourg. Gründriss der Geschichte, R. Oldenbourg Verlag, München, 1994.
TREADGOLD, Warren, A History of the Byzantine State and Society, Stanford, 1997, şi traducerea românească, sub titlul: O istorie a statului şi societăţii bizantine, vol. I (284-1025), vol. II (1025-1461), traducere de Mihai-Eugen AVĂDANEI, ediţie îngrijită de Victor SPINEI şi Bogdan-Petru MALEON, prefaţă de Victor SPINEI, Iaşi, Institutul European, 2004
VASILIEV, A. A., Histoire de l'Empire byzantin, t. I: 324-1081, t. II: 1081-1453, traduit du russe par  P. BRODIN et A BOURGUINA. Préface de M. Ch. DIEHL, de l’Institut, Paris, Éditions A. Picard, 1932 (şi versiunea engleză, vol. I-II, Madison, 1952).
WIRTH, Peter, Gründzuge der byzantinischen Geschichte, Darmstadt, 1969.


VII.  Istorii şi studii privitoare la perioade ori regiuni limitate

*   *   *    Byzanz  im 7. Jahrhundert. Untersuchungen zur Herausbildung des Feudalismus, von Friedhelm WINKELMANN, Helga KÖPSTEIN, Hans DITTEN, Ilse ROCHOW, Berlin, 1978.
ANGOLD, Michael, A Byzantine Government in Exile: Government and Society under the Laskarids of Nicaea (1204-1261), London, 1975.
BAKER, J. W., Manuel  II  Palaeologus  (1391-1425). A Study in Late Byzantine Statesmanship, New  Brunswick, New Jersey, 1969.
BĂNESCU, Nicolae, Chipuri şi scene din Bizanţ, Cluj, Editura Cartea Românească, 1927 (ediţie incompletă a lucrării sub titlul: Chipuri din istoria Bizanţului, cu antologie, prefaţă şi note de Gheorghe CRONŢ, a apărut la Bucureşti, Editura Albatros, 1971).
BĂNESCU, Nicolae, Les duchés byzantins de Paristrion (Paradounavon) et de Bulgarie, Bucarest, 1946.
BĂNESCU, Nicolae, L'ancien État bulgare et les Pays Roumains, Bucarest, 1947.
BON, A., Le Péloponese byzantin jusqu' en 1204, Paris, 1951.
BOSCH, Ursula V., Kaiser Andronikos III. Palaiologus. Versuch einer Darstellung der byzantinischen Geschichte in den Jahren 1321-1341, Amsterdam, 1965.
BROWNING, Robert, Byzantinum and Bulgaria, London, 1975.
BURY, John Bagnell, A History of the Later Roman Empire, from Arcadius to Irene (395-800), vol. I-II, London, 1889 (reed., 1966).
BURY, John Bagnell, A History of the Eastern Roman Empire from the Fall  of Irene to the Accesion of Basil I (A.D.  802 to A.D.  867), London, 1912.
BURY, John Bagnell, History of the Later Roman Empire from the Death of Theodosius I to the Death of Justinian (A. D. 395 to A.D. 565), London, 1923.
BURY, John Bagnell, Roman Emperors from Basil II to Isaac Komnenos (A. D. 976 - A. D. 1057). Selected  Essays, H. TEMPERLEY (Ed.), Cambridge, 1930.
CAMERON, Averil, Procopius and the Sixth Century, Berkeley & Los Angeles, 1985.
CAPIZZI, S. J., Carmelo, L'imperatore Anastasio I (491-518).  Studio sulla sua viata, la sua opera e la sua personalità, Roma, 1969.
CĂZAN, Florentina, Cruciadele. Momente de confluenţă  între două civilizaţii şi culturi, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1990.
CHALANDON, Ferdinand, Les Comnènes. Études sur l'Empire byzantin au    XI-e et XIII-e siècles, vol. I-III, Paris, 1900-1912.
CHALANDON, Ferdinand, Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile, vol. I-II, Paris, 1907 (reed., New York, 1960).
CHASTAGNOL, André, L'évolution politique, sociale et économique du monde de Dioclétien à Julien. La mise en place du régime du Bas Empire (284-363) [Regard sur l'Histoire. Histoire ancienne sous la direction de Gilbert Charles Picard], Paris, 1982.
DAGRON, Gilbert, Naissance d’une capitale. Constantinopole et ses institutions de 330 à 452, Paris, 1974.
DEBUDOUR, Antonin, L'impératrice Theodora. Étude critique, Paris, 1885.
DIEHL, Charles, L'Afrique byzantine. Histoire de la domination byzantine en Afrique (553-701), Paris, 1896 (reed., New York, vol. I-II, 1959).
DIEHL, Charles, Justinien et la civilisation byzantine au VI-e siècle, Paris, 1901 (reed., New York, 1959).
DIEHL, Charles, Ravenne, Paris, 1903.
DIEHL, Charles, Études byzantines, Paris, 1905.
DIEHL, Charles, Théodora, impératrice  de  Byzance, Paris, 1904 (reed. Paris, 1937) şi traducerea românească a Teodorei Popa-MAZILU, Bucureşti, Editura Eminescu, 1972, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Ulise, 1991.
DIEHL, Charles, Venise, Paris, Flammarion, 1915.
DIEHL, Charles, Une république patricienne: Venise, Paris, Flammarion, 1928.
DIEHL, Charles, Figures byzantines, vol. I-II, Paris, 1906-1908.
DIEHL, Charles, Les grands problèmes de l’histoire byzantine, Paris, 1943. DIEHL, Charles, Figuri bizantine, traducere de Ileana ZARA, Bucureşti, Editura Socec & S. A. R, 1944.
DIEHL, Charles, Figuri bizantine. Marile probleme ale istoriei bizantine, vol. I-II, traducere de Ileana ZARA, prefaţă şi tabel cronologic de Dan ZAMFIRESCU, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1969.
GEANAKOPLOS, Deno J., Emperor Michael  Palaeoloqus and the West (1258-1282). A Study in Byzantine-Latin Relations, Hamden, 1973.
GEANAKOPLOS, Deno J., Constantinople and the West. Essays on the Late Byzantium (Palaeologai) and Italian Renaissance and the Byzantine and Roman Churches, Madison, 1989.
GUILLAND, Rodolphe, Études byzantines, Paris, 1959.
GROUSSET, René, Histoire des Croisades et du Royaume franc de Jérusalem, t. I: L'anarchie et la monarchie franque; t. II: Monarchie franque et monarchie musulmane. L'équilibre; t. III: La monarchie musulmane et l'anarchie franque. Paris, 1934, 1935, 1936.
HALECKI, Oskar, Un empereur de Byzance à Rome. Vingt ans de travail pour l'Union des Églises et pour la défense de l'Empire d'Orient 1355-1375, Warsawa, 1930 (retip. în col. „Variorum Reprints” cu un studiu-anexă tot de O. HALECKI, intitulat: Rome et Byzance au temps du Grand Schisme d'Occident. pp. 477-532).
IORGA, Nicolae, Byzance après Byzance, Bucarest, 1935, şi traducerea românească a Lilianei Iorga-PIPPIDI, cu o postfaţă de Virgil CÂNDEA, Bucureşti, Editura enciclopedică, 1972; ediţia a doua, postfaţă de Mihai BERZA, cu  Addenda  [Ce e Bizanţul ?]  şi [Ce este sud – estul european ?] , Bucureşti, Editura Gramar, 2002.
JONES, A. H. M., The Later Roman Empire. vol. I-III şi unul cu hărţi, Oxford, 1964.
JONES, A. H. M., Le déclin du monde antique 284-610 [Collection His¬toire de l'Europe], tome I, Paris, 1970.
KAEGI, Walter Emil, Byzantium and the Decline of Rome, Princeton, 1968.
LIPPOLD, Adolf, Die Kaiser Theodosius der Grosse und Theodosius II, Stuttgart. 1972.
LEMERLE, Paul, Cinq études sur le XI-e siècle byzantin, Paris, 1977.
MAJESKA, George, Russian Travelers to Constantinople in the Fourteenth  and  Fifteenth  Centuries (Dumbarton  Oaks  Papers, XIX), Washington D. C., 1984.
MĂRCULEŢ, Vasile, Justinianus I, caesar roman şi suveran creştin, Mediaş, Editura Samuel, 2007.
MORAVCSIK, Gyula, Byzantinoturcica t. I: Die  byzantinischen  Quellen  der Türkvölker; t. II: Sprachreste der Türkvölker in den byzantinischen Quellen, 2-e durchgearbeitete Auflage, Berlin, 1958.
MORAVCSIK, Gyula, Byzantium and the Magyars, Amsterdam, 1970.
NICOL, Donald M., The Despotate of Epiros. vol. I-II, Oxford, 1957 (reedit. sub titlul: The Despotate of Epiros (1267-1479). A Contribution to the History of Greece in the Middle Ages, Cambridge, 1984).
NICOL, Donald M., The Byzantine Family of Kantakouzenos (1100-1460). A Genealogical and Prosopographical Study [Dumbarton Oaks Papers Studies, XI], Washing¬ton, 1968.
OBOLENSKY, Dimitri, Byzantium and the Slavs. Collected Studies, London, Variorum Reprints, 1971.
PETIT, Paul, Histoire générale de l'Empire romain t. III: Le Bas Empire (284-395), Paris, 1974.
PIGANIOL, André, L'Empire chrétien (325-395), 2-ème Ed., mise à jour par André CHASTAGNOL, Paris, 1972.
RAMBAUD, Alfred, L'Empire Grec au X-e siècle. Constantin Porphyrogenète, Paris, 1970 (reéd. New York,1963).
RUBIN, Berthold, Das Zeitalter Justinians, t. I, Berlin, 1960.
RUNCIMAN, Steven,  A History of Crusades, Cambridge, University Press, 1950, 1954 (redit. vol. I-IV, Madison, 1969-1977) şi  traducerea în limba germană, în 3 vol., cu titlul: Geschichte  der  Kreuzzuge, München, 1957-1960 ca şi traducerea în limba germană într-un singur volum fără note şi bibliografie, München, 1978).
RUNCIMAN, Steven, The  Sicilian Vespers: A History of the Mediterranean World in the Later Thirteenth Century, London, 1958, şi traducerea germană cu titlul: Sizilianische Vesper. Der Volkaustand von 1282 und die europische Geschichte im 13. Jahrhundert, München, 1976, ca şi cea în limba română în traducerea lui Mihai MOROIU, sub titlul: Vecerniile siciliene. O istorie a lumii mediteraneene spre sfârşitul secolului al XIII-lea, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1993.
RUNCIMAN, Steven, The Fall of the Constantinople, London, 1965, şi traducere românească sub titlul: Căderea Constantinopolului, cu note, postfaţă şi îngrijirea ştiinţifică a lui Alexandru ELIAN, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1971, ediţia a doua, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1991.
SCHLUMBERGER, Gustave, Un empereur byzantin au dixième siècle. Nicéphore Phocas, Paris, 1890 (reed., 1923).
SCHLUMBERGER, Gustave, L’Épopée byzantine à la fin du dixième siècle,      t. I: Guerre contre les Russes, les Arabes, les Allemands, les Bulgares, luttes civiles contre les Bardas. Jean Tzimiskes, Paris, 1900 (reedit., 1926) t. II: Les jeunes années de Basil II le Tueur de Bulgares, Paris, 1900; t. III: Les Porphirogénètes Zoé et Théodora (1025-1057), Paris, 1905.
SEECK, Otto, Geschichte des untergangs der Antiken Welt, t. I-VI, Darmstadt, 1966 (reproduce ediţia din Stuttgart, 1921).
SETTON, Kenneth,  A History of the Crusades, vol. I-IV, Madison, 1969-1977.
SPECK, P., Kaiser Konstantin VI. Die Legitimation einer Fremden und Versuch einer eigener Herrschaft, München, 1978.
SOULIS, Q. Chr., The Serbs and Byzantium during the Reign of Tsar Stephen Dushan (1331-1355) and  his Successors, Washington, 1984.
STEIN, Ernest, Histoire du Bas-Empire, t. I: De l'Empire romain à l'État byzantin (284-476); t. II: De la disparition de  l'Empire d’Occident  à la mort de Justinien (476-565), publié par J. R. PALANQUE, Paris-Bruxelles-Amsterdam,  1949.
STRATOS, N. N., Byzantium in the 7-th Century, Amsterdam, 1968.
TODT, Klaus Peter, Kaiser Johannes VI. Kantakouzenos und der Islam. Politische Realität und theologische Polemik im palaiologenzeitlichen Byzanz, Würzburg, 1991.
TOYNBEE, Arnold, Constantine Porphyrogenitus and his World, London, 1973.
VANNIER, Jean F., Familles byzantines: les Argyroi (IX-XII siècles) [Publications de la Sorbonnem Byzantina 1], Paris, 1975.
VASILIEV, A. A., CANARD, M., Byzance et les Arabes, vol. I-III, Bruxelles, 1935-1968.
VOGT, Albert, Basile I-er, empereur de Byzance (867-886) et la civilisation byzantine à la fin du IX-e siècle, Paris 1908 (reeditare la Georg Olms Verlang Hildesheim-New York).
WEISS, Günter, Joannes Kantakouzenos. Aristokrat, Staatsmann, Kaiser und Mönch in der Gesellschaftssentwicklung von Byzanz im 14. Jahrhundert, Wiesbaden, 1969.
WINKELMANN, Friedhelm, Byzanz  und die Zeit der Kaiserin Eirene, în „KLIO”, XXXII, 1980, pp. 625-631.
ZAKYTHINOS, Dionysios A., Le despotat grec de Morée, t. I: Histoire politique, t. II: Vie  et  institutions, édition revue et augmentée par Chryssa MALTEZOU, London, 1975.
ZAKYTHINOS, Dionysios A., Byzantinische Geschichte 324-1071, Wien-Köln, 1979.    

Category: Istoria Bizantului | Added by: PortalOrtodox (2011-09-05)
Views: 936 | Tags: Bizant, dreapta credinta, inceputul crestinismului, Ortodoxie, cursuri, istoria bizantului, teologie istorie, Istoria Bizantului online, referat | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Log In
Search
Site friends
Link exchange

Scheme electronice

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Copyright MyCorp © 2020